In Uncategorized

Regulamin

Rozdawnictwo prowadzone jest na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Co za tym idzie, odnoszą się do niego prawa Republiki Federalnej Niemiec bez względu na to, w jakim miejscu uczestnik weźmie w nim udział.

Organizatorem rozdawnictwa jest Freaks 4U Gaming GmbH, An der Spreeschanze 10, 13599 Berlin, Niemcy (dalej “Freaks 4U”) i AOC International Europe B.V, Prins Bernhardplein 200 – 6 piętro, 1097 JB Amsterdam, Holandia (dalej „AOC Gaming”).

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Uczestnik musi mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcem Unii Europejskiej.

 

Pracownicy firmy Freaks 4U oraz AOC Gaming wraz z rodzinami nie mogą brać udziału w rozdawnictwie.

 

Freaks 4U i AOC Gaming zastrzegają sobie prawo do wyłączenia uczestnika z rozdawnictwa między innymi za:

 • naruszenie zasad rozdawnictwa;
 • manipulacje procesem przyznawania nagrody ze strony technicznej;
 • niewłaściwe zachowanie; bądź
 • błędne lub fałszywe oświadczenia odnośnie udziału w rozdawnictwie.

 

 1. WARUNKI ZAKUPU

 

Nie ma potrzeby zakupu żadnego dobra ani usługi oferowanych przez Freaks 4U i/lub AOC Gaming bądź jakiekolwiek podmioty trzecie lub jakiekolwiek ze wspomnianych, i/lub którykolwiek z ich partnerów biznesowych. Zakup produktu lub usługi nie zwiększa szans na wygraną w rozdawnictwie.

 

 1. PROCEDURY ROZDAWNICTWA

 

Aby wziąć udział uczestnik musi spełnić określone zadanie. Zadaniem jest polubienie i skomentowanie oryginalnego postu na profilu AOC Gaming PL w serwisie Facebook.

 

Wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców, a każdy z nich otrzyma jeden klucz na grę.

 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania w okresie dwóch tygodni od daty zakończenia rozdawnictwa podanej poniżej.

 

Zwycięzcy dostaną poinformowani o wygranej w wiadomości w serwisie Facebook.

 

Zwycięzcy zostaną podani do publicznej wiadomości na profilu AOC Gaming PL w serwisie Facebook.

 

 1. OKRES ROZDAWNICTWA

 

Rozdawnictwo rozpocznie się 8 listopada 2019, 17:00 CET i zakończy się 11 listopada 2019, 17:00 CET.

 

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ

 

Wraz z chęcią uczestnictwa w rozdawnictwie, uczestnik gwarantuje wypełnienie wszystkich koniecznych warunków. Uczestnicy zgadzają się na brak roszczeń wobec Freaks 4U oraz AOC Gaming powstałych w razie jakichkolwiek niedopełnień warunków przez uczestnika.

 

 1. NAGRODY

 

Zwycięzcy otrzymają DWIE (2) nagrody: każdy zwycięzca otrzyma JEDEN (1) kod na grę Blacksad.

 

Nagroda musi zostać zaakceptowana w swojej formie i nie może zostać przeniesiona, zamieniona ani odebrana w formie pieniężnej lub rzeczowej.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Do momentu, do którego jest to prawnie uregulowane, Freaks 4U i AOC Gaming nie są odpowiedzialni za:

 

1)      jakiekolwiek nieprawdziwe bądź niedokładne informacje podawane przez uczestnika bądź inne podmioty biorące udział w rozdawnictwie,

2)      techniczne problemy każdego rodzaju takie jak (lecz nie tylko) usterki, przerwy bądź zakłócenia w działaniu linii telefonicznych bądź sieci, wynikające zarówno z oprogramowania, jak i kwestii mechanicznych;

3)      nieautoryzowanych interwencji ludzkich na jakimkolwiek etapie działania konkursu;

4)      technicznych lub ludzkich błędów, które mogą zaistnieć zarządzania rozdawnictwem, lub

5)      uszkodzeń lub awarii ludzi bądź sprzętów, które mogą być spowodowane pośrednio lub bezpośrednio, częściowo lub w całości poprzez uczestnictwo uczestnika w rozdawnictwie. Jeżeli ostatecznie okaże się, że z jakiegoś powodu uczestnictwo uczestnika zostało usunięte lub jakkolwiek zniszczone bądź uszkodzone, uczestnik może zgłosić chęć udziału w rozdawnictwie raz jeszcze, chyba że nie jest to możliwe z jakiegokolwiek powodu. Wtedy Freaks 4U oraz AOC Gaming mogą zdecydować o kolejnym losowaniu spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników lub, jeżeli będzie konieczność, zgłoszeń otrzymanych do dnia wystąpienia uszkodzenia lub awarii. Więcej niż z góry określona liczba nagród nie może zostać przyznana.

 

AOC Gaming ponosi odpowiedzialność za dostępność nagród, ale nie za ich użyteczność bądź jakość.

 

Zgłoszenie i uregulowanie jakichkolwiek podatków, jeżeli konieczne, stoi po stronie zwycięzcy.

 

Dopóki nie jest to regulowane w żaden sposób przez prawo, odpowiedzialność Freaks 4U i AOC Gaming za jakiekolwiek szkody ogranicza się do tych poczynionych przez celową niezgodność bądź rażące zaniedbanie.

Niezależnie od powyższego, Freaks 4U i AOC Gaming ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie podstawowych zasad ustanowionych w regulaminie, których wypełnienie jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu rozdawnictwa w  granicach, w jakich zwykle ufają sobie partnerzy. W takim wypadku Freaks 4U jest odpowiedzialne wyłącznie za możliwe do przewidzenia uszkodzenia wynikające z umowy.

 

Wymienione wcześniej ograniczenia odpowiedzialności nie odnoszą się do sytuacji uszkodzenia zdrowia lub życia.

 

Jeżeli odpowiedzialność Freaks 4U i AOC Gaming jest wyłączona bądź ograniczona, dotyczy to także osobistych odpowiedzialności pracowników, reprezentantów oraz agentów Freaks 4U.

 

Freaks 4U nie odpowiada za ewentualną niewypłacalność AOC Gaming i konsekwencje tego rozdawnictwa.

 

 1. PRYWATNOŚĆ

 

Freaks 4U ogranicza zbieranie i użycie danych uczestników (takich jak imię i nazwisko, adres, wiek, adres e-mail, kraj zamieszkania) do poziomu ustalonego przez prawo i zgody wyrażonej przez uczestnika rozdawnictwa. Uczestnik poprzez swoje zgłoszenie zgadza się na użycie danych niezbędnych do przebiegu rozdawnictwa przez Freak4U. Po zakończeniu rozdawnictwa Freaks 4U usunie wszelkie dane uczestników, oprócz danych zwycięzców. Zwycięzca upoważnia Freaks 4U do przekazania danych do AOC Gaming i partnerów.

 

Jeżeli taka prośba zostanie wyrażona na piśmie, Freaks 4U  zapewni uczestnikom wgląd do danych jakie są przechowywane przez Freaks 4U. Uczestnik może poprosić o ich poprawienie, usunięcie z bazy lub odnowić zgodę na ich używanie.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE, ROZWIĄZANIE ORAZ WYCOFANIE

 

Uczestnik może wycofać się w dowolnym momencie rozdawnictwa. W odpowiednim czasie po wyrażeniu takiej prośby Freaks 4U usunie wszystkie dane tego uczestnika. Uczestnik może zgłosić taką prośbę na adres: Freaks 4U Gaming GmbH, An der Spreeschanze 10, 13599 Berlin, Niemcy, bądź pod numerem telefonu +49 30 / 330 96 66 – 0, Fax +49 30 / 330 96 66 – 99.

 

Odnowienie zgodny na użycie danych uczestnika możliwe jest w każdym momencie. Jednakowoż takie odnowienie będzie niosło za sobą usunięcie uczestnika z tego rozdawnictwa.

Freaks 4U i AOC Gaming rezerwują sobie prawo do zakończenia rozdawnictwa w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia bądź podania powodu.

 

 1. PRAWA WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 

Rozdawnictwo jest prowadzone na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w konsekwencji czego odnoszą się do niego prawa Republiki Federalnej Niemiec.

 

Sądy w dzielnicy Charlottenburg w Berlinie są organami odpowiednimi do rozstrzygania jakichkolwiek spraw związanych z tym rozdawnictwem

 

 1. PODZIELNOŚĆ

 

Jeżeli w jakimkolwiek stopniu jakikolwiek z warunków tej umowy zostanie przez odpowiedni sąd uznany za nieważny, nie dotyczy to reszty zapisów tej umowy. Nieważny, błędny bądź niewykonalny przepis, zapis lub warunek powinien zostać zastąpiony przez taki przepis, zapis lub warunek, który będzie ważny bądź bezdyskusyjny, jednocześnie będąc najbardziej podobnym do usuniętego zapisu.

 

To samo tyczy się wszelkich warunków, zapisów czy warunków, które okażą się brakujące w niniejszej umowie, jednakowoż niezbędne do zapełnienia luki w regulaminie.

Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, nadzorowana bądź administrowana przez lub połączona z Facebookiem.

Recent Posts